​TANAKA TAKUMA

Photo taken by
   Atsuko Ito [studio LASP]